PROGRAM

Zamieszczony poniżej program chciałbym szczegółowo omówić Wam Drodzy Mieszkańcy gminy Stromiec na organizowanych przeze mnie spotkaniach. Serdecznie zapraszam do udziału i dyskusji nad przyjętymi przeze mnie zadaniami.

Po raz kolejny kandyduję na Urząd Wójta Gminy Stromiec. Znam zadania i obowiązki. Wiem, jakie są potrzeby mieszkańców Gminy Stromiec i wiem jak je rozwiązywać.

Aby nadążyć za szybkim tempem zmian, nie możemy stać w miejscu! Należy wspólnymi siłami podjąć wyzwania, jakie przed nami stoją. Nie marnować potencjału, jakim dysponujemy, a należycie go wykorzystać.

  Celem mojej szczególnej troski jako wójta będzie:
 • budowa nowych dróg, chodników remont wyeksploatowanych odcinków i uzupełnienie oświetlenia;
 • uruchomienie bezpłatnego internetu dla mieszkańców gminy;
 • program bezpłatnej wymiany eternitowych dachów;
 • kolektory słoneczne - ciepła woda w każdym domu;
 • wyrównanie szans edukacyjnych - dofinansowanie i doposażanie szkół i przedszkoli;
 • utworzenie zakładu komunalnego dbającego o sprawność urządzeń wodnokanalizacyjnych oraz o porządek na drogach i poboczach;
 • poprawa warunków lokalowych ochrony zdrowia w naszej gminie;
 • reorganizacja funkcjonowania urzędu gminy, dostosowanie go do realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy;
 • wspieranie jednostek OSP poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratunkowy. Nie tylko przeciwpożarowy, ale również w zakresie ratowania życia i zdrowia;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu masowego i turystyki;
 • wspieranie inicjatyw społecznych poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne pozarządowych organizacji na terenie naszej gminy;
 • utworzenia inkubatora przedsiębiorczości.

  Potrzeba nam:
 • właściwej infrastruktury drogowej,
 • dokończenia wodociągowania gminy,
 • informatyzacji,
 • wykorzystania energii odnawialnej.

  Działajmy razem na rzecz:
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • oświaty i kultury,
 • ochrony zdrowia,
 • sportu i rekreacji,
 • wspierania organizacji pozarządowych z terenu naszej Gminy.